INFORMATIE KAMPIOENSCLUBMATCH 2023

Datum kampioensclubmatch: zaterdag 13 mei 2023
Locatie: Hippisch Centrum het Zwarte Water, Breemhoorstedijk 65 , 5425 RD De Mortel
KCM secretariaat: Kees van der Geer, Molenstraat 324, 2490 Balen, België, 003214815667, email: evenementen@saarlooswolfhonden.nl

keurmeester:
mw. J. (Jos) Dekker -reuen
mw. A.M.Th. (Anita) Gielisse -teven-
inschrijving:
De inschrijving staat open voor leden en niet leden van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden met hun Saarlooswolfhond uit binnen- en buitenland. Ingeschreven kan worden met honden: die op de dag van de kampioensclubmatch zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding
• Ingeschreven kunnen slechts worden de honden op de dag van de inschrijving voor de kampioensclubmatch behorend tot het erkende Nederlandse hondenras: Saarlooswolfhond, die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. Importhonden dienen te zijn overgeschreven en die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving voor de kampioenclubmatch, zijn ingeschreven in en door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding of is aangevraagd en niet is geweigerd (de eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij inschrijving te overleggen).
• De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom of het eigendomsbewijs. Indien dit een buitenlandse exposant is dient ook op het
buitenlandse adres te worden ingeschreven. Honden kunnen nooit met een buitenlands stamboomnummer op een Nederlands adres worden ingeschreven.
klasse indeling:
1. jongste puppyklas** vanaf 4 tot 6 maanden. (geboren tussen 13-11-2022 en 13-01-2023)
2. puppyklas** vanaf 6 tot 9 maanden. (geboren tussen 13-08-2022 en 13-11-22)
3. jeugdklas vanaf 9 tot 18 maanden. (geboren tussen 13-11-2021 en 13-08-22)
4. tussenklas vanaf 15 tot 24 maanden. (geboren tussen 13-05-2021 en 13-02-2022)
5. openklas vanaf 15 maanden. (geboren voor 13-02-2022)
6. fokkersklas* vanaf 9 maanden. (geboren voor 13-08-2022)
7. kampioensklas*** inschrijven in de Kampioensklasse is niet verplicht. Kampioenshonden mogen ook in
andere klasse inschrijven. Slechts één klasse.
8. veteraanklas vanaf 8 jaar en ouder. (geboren voor 13-5-2015)
9. koppelklas een reu en een teef waarvan dezelfde persoon eigenaar is.
* voor inschrijving in deze klas dient de eigenaar tevens fokker te zijn van de hond
** jongste puppyklas en puppyklas dingen niet mee voor beste reu/teef clubmatch 2022
*** kopie gerechtheidsverklaring/kampioenschapstitel meesturen, zonder deze verklaring wordt de hond in de openklas ingeschreven
Men moet inschrijven in die klasse waarin uw hond gezien zijn leeftijd, op de dag van de clubmatch valt, Zie  hiervoor het bovenstaande schema.
• Dit houdt in dat uw hond op 13 mei 2023 minimaal vier maanden oud moet zijn om deel te mogen  nemen (van deze regel kan niet worden afgeweken).
• Alleen wanneer uw hond in aanmerking komt voor de fokkersklas kunt u kiezen in welke klasse u uw hond inschrijft. (bijvoorbeeld: Een hond van 12 maanden oud kan ingeschreven worden in de jeugdklas of in de fokkersklas).
• Men kan de hond maar in één klasse inschrijven
inschrijfgeld:
€ 35,00 voor elke hond.
kind-hond show:
Tevens is er deze dag een speciale kind-hond show. Hierbij mogen alle kinderen deelnemen met een hond die deze dag reeds ingeschreven is voor de clubmatch. Hierbij hebben we verschillende groepen
• Kind – hond kinderen tot 9 jaar (geboren tussen 12 mei 2014 en 13 mei 2019)
• Kind – hond kinderen van 9 t/m 15 jaar (geboren tussen 12 mei 2007 en 13 mei 2014)
bevestiging van inschrijving;
U ontvangt uiterlijk twee weken voor de kampioensclubmtch een bevestiging van uw inschrijving. Denkt u eraan dat u deze meeneemt naar de kampioensclubatch!
Mocht u op 3 mei 2023  nog geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact op met het KCM secretariaat, te bereiken via telefoonnummer: 0032(0)14815667 of via de email: evenementen@saarlooswolfhonden.nl.
belangrijke tijden:
Er zal geen veterinaire keuring zijn, wel dient u een geldig entingsboekje/dierenpaspoort van de hond bij u te  hebben zodat de organisatie daar eventueel op kan controleren.
• opening clubmatch 09.30 uur
• aanvang keuringen 10.00 uur
Zorgt u ervoor ruim op tijd aanwezig te zijn zodat de keuringen op tijd kunnen beginnen.
camping: Camping park Het Zwarte Water, Breemhorstsedijk 65a, 5425 RD De Mortel, te bereiken via telefoonnummer: tel: 0032(0)622526200 of via de email: info@campingparkhetzwartewater.nl
bloedafname Research Project Bern op de kampioensclubmatch
lees meer…..
uw catalogusnummer is uw lotnummer
lees meer….. 

Inschrijfformulier


SHOW REGLEMENT

 1. De kampioensclubmatch wordt gehouden onder auspiciën van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 2. Op de tentoonstelling is het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing
 3. De tentoonstelling zal worden gehouden op 13 mei 2023 in het Hippisch Centrum het Zwarte Water, Breemhoorstedijk 65 , 5425 RD De Mortel of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur nader te bepalen plaats en datum.
 4. Naar waarheid ingevulde inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 21 april 2023 te zijn ontvangen via het online inschrijfsysteem. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum van de tentoonstellingen, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.
 5. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het KCM-secretariaat. Ingeschreven kunnen slechts worden de honden behorend tot het erkende Nederlandse hondenras: Saarlooswolfhond, die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. Importhonden dienen te zijn overgeschreven.
 6. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom of het eigendomsbewijs. Indien dit een buitenlandse exposant is dient ook op het buitenlandse adres te worden ingeschreven. Honden kunnen nooit met een buitenlands stamboomnummer op een Nederlands adres worden ingeschreven. Alle correspondentie gaat via e-mail. Wilt u informatie per post ontvangen dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij het KCM-secretariaat.
 7. Inschrijven verplicht de inzender/exposant het inschrijfgeld te betalen. Inschrijven zonder (directe) betaling is niet mogelijk. Betaling na sluitingsdatum (21 april 2023) of op de dag van de show is niet toegestaan. Online inschrijven staat gelijk aan ondertekenen en is daarmee uw akkoord met de gestelde regels. U kunt zich nimmer beroepen op onbekendheid met de regels.
 8. Alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moeten middels het entingsboekje/Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is beschermd middels enting of middels titerbepaling (met einddatum aangegeven door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort).
 9. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld. De gepubliceerde keurmeesterlijst is onder voorbehoud van wijzigingen.
 10. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling, de partners en ten behoeve van activiteiten van NVSWH (Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden). De NVSWH zal er op aandringen dat de partners de privacy van uw gegevens waarborgt.
 11. Uitingen in de vorm van tekst en beeldmateriaal doet de NVSWH in haar clubblad, via nieuwsbrieven, de website en de facebookpagina. Ook hier zal de NVSWH geen persoonsgegevens vrijgeven, maar wel beeldmateriaal -gemaakt door personen die hiervoor toestemming hebben van de NVSWH- gebruiken waar naast de Saarlooswolfhonden, mogelijk ook personen afgebeeld staan. Indien u onoverkomelijke bezwaren heeft tegen het gebruik van beeldmateriaal waar u mogelijk op zou kunnen staan, dient u dit door te geven aan het KCM-secretariaat.
 12. De inzender/exposant verklaart dat hij door in te schrijven de rechtsmacht van NVSWH en de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en het tentoonstellingsreglement van de FCI aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
 13. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is beschermd, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is of middels titerbepaling, aangetekend in het Europees Hondenpaspoort door een praktiserend dierenarts met geldigheidsdatum. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Dit is de verantwoording en het
  risico van de eigenaar/exposant en het inschrijfgeld zal dan NIET worden terugbetaald.
 14. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd. Honden met gecoupeerde oren mogen/kunnen niet deelnemen, ongeacht het land waar de hond
  geboren/gecoupeerd is.
 15. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts, met handtekening, in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren- en aan de staart gecoupeerd is, in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was. Het geboorteland moet in dat geval vermeld worden bij inschrijving. Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven. Inschrijven van bovengenoemde honden met “aandoeningen” is de verantwoording van de exposant/eigenaar en in geval één of meerdere van deze “aandoeningen” worden geconstateerd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
 16. De klassen waarin kan worden ingeschreven (waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd, beslissend is: 1. Jongste puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt. . (geboren tussen 13-11-2022 en 13-01-2023) 2. puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt. (geboren tussen 13-08-2022 en 13-11-22) 3. jeugdklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt. (geboren tussen 13-11-2021 en 13-08-22) 4. tussenklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt. (geboren tussen 13-05-2021 en 13-02-2022) 5. openklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. (geboren voor 3-02-2022) 6.fokkersklas: honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en waarvan de fokker gelijk is aan de 1e eigenaar. (geboren voor 13-08-2022) 7. kampioensklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een nationale of Internationale kampioenschapstitel hebben; bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen/VDH-kampioen (alle overige titels vallen hierbuiten). Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 8. veteraanklas: voor honden, die op de dag van het evenement de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt. (geboren voor 13-5-2015) 9. koppelklas: een reu en een teef van hetzelfde ras en dezelfde variëteit in eigendom van dezelfde (eerste) eigenaar.
 17. Kind-Hond Show, hierbij mogen alle kinderen deelnemen met een hond die deze dag reeds ingeschreven is voor de kampioensclubmatch, hierbij hebben we verschillende groepen, kinderen tot 9 jaar (geboren tussen 12 mei 2014 en 13 mei 2019) en kinderen van 9 t/m 15 jaar (geboren tussen 12 mei 2007en 13 mei 2014)
 18. De keuringen van NVSWH beginnen om 10:00 uur.
 19. De erekeuringen van NVSWH vangen aan om ca. 15:00 uur of zodra de organisatie dit wenselijk acht in de erering. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.
 20. De tentoonstelling is voor exposanten/honden geopend vanaf 09:00 uur.
 21. Het KCM-secretariaat tijdens de tentoonstelling is geopend vanaf 09:00 uur.
 22. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor de dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
 23. Artikel VI.17 Kynologisch reglement:
  a. Het is verboden op exposities of wedstrijden ”parforce banden”, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.
  b. Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken (double handling).
 24. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding.
 25. Het verhandelen van honden in en rond het tentoonstellingsterrein is verboden. Dit geldt zowel voor ingeschreven honden als voor “niet voor keuring ingeschreven honden” en/of honden van bezoekers.
 26. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.
 27. Wanneer door overmacht en/of in het belang van de honden, de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen (volledige) restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organisatie acht zich in geval van calamiteiten niet gehouden aan de verplichting het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
 28. Onbekendheid met de regels kan nooit aangevoerd worden als reden tot terugtrekking.
 29. De hoogte van het inschrijfgeld is € 35,00
 30. U ontvangt uiterlijk een week voor de clubmatch een bevestiging van uw inschrijving.
 31. Heeft u op 3 mei 2023 nog geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op met het KCM-secretariaat,
 32. Wij werken met een online inschrijfmodule. Mocht het onmogelijk voor u zijn op deze manier in te schrijven, neemt u dan telefonisch of schriftelijk contact op met het KCM-secretariaat. Zij zoeken dan samen met u naar een andere manier om in te schrijven en te betalen.